گروه صنایع به چوب
loading


نمونه ای دیگر از سایر فعالیت های این گروه تولید مبلمان داخلی در تیراژ گسترده می باشد.